Dataskyddsbeskrivning

Daterad 26.10.2021

Registeransvarig

FÖRENINGEN HELSINGFORS INTERNATIONELLA BALETTÄVLING RF, Bulevarden 23–27, 00180 Helsingfors, tfn 050 452 2409, e-mail: info@ibchelsinki.fi

Kontaktperson 

Emilia Rantalaiho, emilia.rantalaiho@ibchelsinki.fi

Avsikten med att ha hand om personuppgifter

Den huvudsakliga grunden för tillgång till personuppgifter är att hantera kundrelationerna (marknadsföring och information), att upprätthålla register över stödjande medlemmar samt hantera information om frivilliga medarbetare och om tävlande inför tävlingsarrangemangen. Användningen av uppgifterna bygger på samtycke som registrerats då personen i fråga beställer nyhetsbrev eller blir stödjande medlem (dataskyddsförordningen artikel 6, 1a). Då en registrerad person anmäler sig som volontär eller som tävlande behandlas uppgifterna som ett avtalsförhållande (dataskyddsförordningen artikel 6, 1b).

Registrerade personuppgifter

För dem som beställt nyhetsbrev samt för stödjande medlemmar: förnamn, släktnamn, postadress och e-postadress. För volontärer och tävlande gäller utöver ovanstående data även de uppgifter som gavs i samband med anmälning till Helsingfors internationella balettävling, dvs. kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, arbetserfarenhet och erfarenhet av balettävlingar. 

Regelrätta informationskällor

Uppgifterna ges av den registrerade personen själv, då denne beställer nyhetsbrev eller anmäler sig som stödjande medlem, volontär eller tävlande. 

Regelrätt överlåtande av uppgifter

Personuppgifter överlåts inte till tredje part.

Överlåtande av uppgifter utanför EU eller ETA

Personuppgifter överlåts inte utanför EU:s medlemsländer eller Det ekonomiska samarbetsområdet.

Registrets dataskyddsprinciper

Tillgång till registrets uppgifter har enbart föreningens utnämnda representanter som behöver dem inom ramen för sitt arbetsuppdrag.

Rätt att granska uppgifterna

Varje registrerad person har rätt att granska sina uppgifter i registret. En fritt formulerad begäran om granskning kan sändas per e-post till adressen info@ibchelsinki.fi. 

Rätt att kräva korrigering av uppgifterna

Varje registrerad person har rätt att kräva korrigering av oriktiga egna persondata i registret. En fritt formulerad begäran om rättelse kan sändas per e-post till adressen info@ibchelsinki.fi. 

Övriga rättigheter gällande behandling av persondata

Registrerad person har rätt förbjuda användning av hans/hennes uppgifter i direktreklam, distansförsäljning samt annan direkt marknadsföring och marknads- och opinionsundersökning. 

Bevarandet av data 

Ifall en mottagare av nyhetsbrev önskar säga upp mottagandet av nyhetsbrev eller om en person vill avsluta sin medverkan som stödjande medlem eller återta sin anmälan som volontär eller tävlande, avlägsnas alla uppgifter från registret och de sparas inte heller i utomstående databaser.

Vi bevarar din personliga information i enlighet med rådande lagstiftning och endast så länge som är nödvändigt för den målsättning som fastslagits i denna dataskyddsbeskrivning. Då grunden för bevarandet av dina personuppgifter inte längre gäller, avlägsnar vi dina personuppgifter.